Statut Klubu Dziecięcego

 

Statut Klubu Dziecięcego „BAJKOWA KRAINA” w Katowicach

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści

   klubem dziecięcym, którego pełna nazwa brzmi: Klub Dziecięcy „BAJKOWA KRAINA” w Katowicach

2. Siedziba klubu dziecięcego znajduje się pod adresem: 40-863 Katowice, ul. Gliwicka 224

3. Klub dziecięcy używa pieczęci o treści:
   Klub Dziecięcy „BAJKOWA KRAINA” ul. Gliwicka 224 , 40-863 Katowice

§ 2

Klub Dziecięcy działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45,

   poz.235), zwanej dalej ustawą.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu

   programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego

   opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań

   lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz.367).

4. Niniejszego statutu.

§ 3

Klub Dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy , a w szczególności:

1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki,

wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,

2. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,

3. zapewnia fachową opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

4. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym

   środowiskiem i przyrodą,

5. kształtuje pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie

   uczuć przywiązania i życzliwości,

6. rozwija wyobraźnię dzieci, poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej ,

7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej,

8. tworzy warunki do wczesnej nauki,

9. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości

   rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji

   o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań

   opiekuńczych,   wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w Klubie Dziecięcym,

10. zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

§ 4

Klub Dziecięcy realizuje powyższe cele w ramach następujących obszarów

1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,

3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie

   wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania

   odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

5. rozwijanie wrażliwości moralnej,

6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu

   przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych

   myśli i przeżyć,

8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji

   oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,

§ 5

Personel placówki realizując swoje zadania kierują się w szczególności:

1. dobrem dziecka,

2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań.

§ 6

1. Klub dziecięcy czynny jest w dni robocze w godzinach od 6.30 – 17.00 w dwóch stałych

grupach:   I Grupa poranna. 6:30- 11:30 ; II Grupa popołudniowa. 12:00-17:00

2. Zapis dziecka do danej grupy jest stały. Pobyt dziecka w Klubie nie może być dłuższy niż 5 godzin dziennie.

3. Każda grupa liczyć może maksymalnie do 14 dzieci .

                                                                                 § 7

Wszystkie dzieci zapisane do Klubu Dziecięcego korzystają z posiłków :

I Grupa poranna dziennie: śniadanie + obiad

II Grupa popołudniowa : obiad + podwieczorek.

§ 8

1.Codzienną organizację pracy Klubu Dziecięcego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez właściciela

placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem,

   ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 9

1. Do realizacji celów statutowych Klubu Dziecięcego placówka posiada:

a) sale edukacyjną,

b) szatnię dla dzieci,

c) pomieszczenie administracyjne -biuro, pomieszczenie gospodarcze,

d) kuchnię i rozdzielnię

e) toalety

                                                                                 § 10

1. Podstawą zapisania dziecka do klubu dziecięcego jest wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka „

i złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora terminie, następnie wpłata stosownego czesnego

i wpisowego.

2. Przyjęcie dziecka do klubu następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy

stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a

dyrektorem KLUBU DZIECIĘCEGO.

3. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.

4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków

5. Przyjęcie dziecka do klubu dziecięcego może nastąpić w trakcie całego roku kalendarzowego ,w miarę

wolnych miejsc.

6. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka

decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

                                                                                § 11

Działalność klubu dziecięcego finansowana jest z następujących źródeł:

1. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych ,

2. innych źródeł takich jak np. środków unijnych, dotacje gminne

§ 12

1. Odpłatność za pobyt dziecka w klubie dziecięcym składa się z:

opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,

opłaty jednorazowej – wpisowego, bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem

     klubu dziecięcego podczas całego pobytu dziecka w placówce (pomoce dydaktyczne, paczki na święta,

     upominki z okazji Dnia Dziecka, wycieczki, wyjścia, teatrzyki, itp.),

opłaty za wyżywienie - podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień

     nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.

1. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie właściciel placówki.

2. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 5 każdego miesiąca „z góry”

     na konto bankowe placówki.

3. Opłatę bezzwrotną, jednorazową należy uiścić podczas zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy

   z placówką.

4. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę w wysokości

   określonej w umowie.

§ 15

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności klubu dziecięcego..

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

a) zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki

b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach.

3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z

   postanowieniami niniejszego statutu.

4. Statut nadaje organ prowadzący.

5. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący .

6. Klub dziecięcy prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

8. Prowadzenie klubu dziecięcego ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

   pracy i Kodeksu cywilnego.

10. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.