Regulamin żłobka Chorzów

Regulamin Bajkowa Kraina

§1

Postanowienia ogólne
1. Bajkowa Kraina(Zwana dalej żłobkiem) świadczy opiekę nad Dziećmi w wieku od 6 m-cy do 3 roku życia.
2. Bajkowa Kraina funkcjonuje cały rok kalendarzowy .
3. Żłobek jest otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku, od 6.00 do 18.00.
4. Rodzice są zobowiązani do odbierania Dzieci zgodnie z godzinami ustalonymi w umowie(cennik).     
    W sytuacjach, gdy jest to niemożliwe Rodzic/ Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia
    personelu o zaistnieniu takiej sytuacji.
5. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, a jego wysokość za dany rok ustalana jest do końca
    sierpnia przez Właścicielkę żłobka .
6. Dzieci mogą być odbierane z placówki wyłącznie przez Rodziców/Opiekunów prawnych oraz osoby
     upoważnione przez w/w na piśmie do odbioru Dziecka (wzór upoważnienia do pobrania). Personel
     zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.
7.  Dzieci posiadają ubezpieczenie NNW.
8. Opłaty za pobyt w Żłobku reguluje Cennik .
      Podpisanie umowy z Żłobkiem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.

§ 2

Obowiązki Żłobka
1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki. Kadra żłobka
    posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi.
2. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie oraz higienę
    Dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych Dziecko chore nie zostanie przyjęte.
3. Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia
    Dziecka podczas jego pobytu w żłobku i mają obowiązek odebrać chore Dziecko z placówki w ciągu 90
    minut. W innym przypadku personel wzywa lekarza i Rodzice ponoszą koszty wizyty.
4. Personel żłobka nie podaje Dzieciom lekarstw.
5. Żłobek  świadczy wyżywienie w postaci dwudaniowego obiadu w ustalonych godzinach oraz śniadania i
    podwieczorku.
    Wszelkie modyfikacje dotyczące rodzajów oraz pór podawania posiłków są ustalane indywidualnie.
6. Dzieci łączone są w grupy. Jako kryterium brany pod uwagę jest wiek i potrzeby rozwojowe  Dziecka.
7. Rzeczy osobiste Dziecka będą przechowywane w szatni w szafeczkach, opisanych imieniem i
    nazwiskiem Dziecka.
8. Czesne obejmuje:
    • pobyt Dziecka w żłobku zgodnie z podpisaną umową ;
9. W ramach wpisowego (opłata jednorazowa za dane dziecko, bezzwrotna) gwarantujemy:
    • materiały plastyczne i inne wykorzystywane do zajęć m.in.: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy;
    • ubezpieczenie NNW.
10. Cennik obowiązuje do końca sierpnia 2014roku.
11. Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których
     przebywają Dzieci. Dezynfekcja zabawek plastikowych ma miejsce codziennie.
     Zabawki pluszowe są prane w miarę potrzeby.

§ 3


Obowiązki Rodziców
1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku jest złożenie wypełnionej karty informacyjnej o
    Dziecku, wpłacenie wpisowego, podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego  .
2. Warunkiem rezerwacji miejsca w żłobku jest opłata wpisowego, która powinna zostać uiszczona w
    ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. W przeciwnym razie umowa i sama
    rezerwacja miejsca w Klubie wygasa, zaś Klub ma prawo zaoferować wolne miejsce Rodzicom innego
    Dziecka.
3. Opłaty z tytułu czesnego winny być uiszczane z góry do 5. dnia każdego miesiąca.
4. W przypadku płatności przelewem, dniem uiszczenia opłaty jest dzień wpłynięcia środków na konto  
    bankowe .W przypadku nieuregulowania płatności w terminie Żłobek jest uprawniony do odmówienia
    świadczenia usług.
5. Opłata wpłacana jest na konto bankowe lub w siedzibie.
8. Rodzice mają obowiązek informować personel placówki o aktualnym stanie zdrowia Dziecka w
    momencie przyprowadzenia go do Żłobka.
 9. Rodzic może przebywać z dzieckiem w Żłobku w ramach tzw. adaptacji nie dłużej, niż 15 minut
    zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym czasie dziecko powinno być zostawiane pod
    opieką Klubu. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie
    odpowiedniej rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych i ułatwia im adaptację.
10. Rodzic powinien poinformować o nieobecności dziecka w danym dniu  .
11. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice powinni poinformować na piśmie
      z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za
      opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija dwutygodniowy okres wypowiedzenia.
12. Obowiązkiem rodziców jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

§ 4

Postanowienia końcowe
1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między
    Żłobkiem a Rodzicem.
2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Żłobek Bajkowa Kraina informuje na bieżąco w swojej
    siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od
    momentu  wprowadzenia zmian.